Derneğimiz              
 
 

KABATAŞ DERGİSİ - SAYI 3

İçindekilere dönmek için tıklayın

K.E.L Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Korel Haksun

 

Ulusal kalkınmada öğretmen ve öğretmen eğitiminin önemi

Toplumların, ilerleyen bilim ve teknolojinin tüm ni­metlerinden yararlanabilmeleri, gelecekle İlgili bir kaygı duymadan varlıklarını sürdürebilmeleri, bi­reylerin görev ve sorumluluklarını bilmeleri ve bun­ların gereklerini yerine getirmeleriyle olasıdır.Bu tür birey yaratmayan toplum, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşamaz. Toplumları çağdaş eğitim düzeyine ulaştıracak kuşaklan yetiştir­me görevi ise Öğretmenlerindir.

Öğretmenin çok değişik İşlevleri vardır. Resmi tarihler kimi za­man ülkelerinin kısa dönemli politikalarına alet edilebilir. Eğer öğretmen iyi yetişmiş ve mesleğinin onuruna değer veren bir yü­celiğe ulaşmışsa, amaçlı yazılmış resmi tarihin çemberini kırabilir.

Öğretmen, öğretme etkinliğini başkaları üzerinde gerçekleşti­ren kişidir. Öğretmenin uğraş alanı olan insan ise dünyanın en duyarlı ve en karmaşık varlığıdır. İşte bu insanı ilgi, yetenek ve kapasitesine göre yetiştirme öğretmenin işi olmaktadır.

Günümüzün aranan öğretmeni, bilen öğretmenden çok, nasıl öğreteceğini bilen Öğretmendir.

Bugün, genç kuşaklar akli bilimler ile nakdi bilimler arasında gerçeği bulmada zorlanmaktadır. Bu zorluk ancak nitelikli bir eğitimle aşılır. Böylesi bir eğitimin uygulayıcısı olan öğretmen ancak, toplumu uygarlığın, bilimin ve teknolojinin gelişimi yö­nünde değiştirme potansiyeline sahip olur.

Atatürk Cumhuriyetinin ilk yıllarında Öğretmenler, kendilerine verilen görevi onurla yerine getirmişlerdir. Toplumumuzda da oldukça büyük destek ve saygı görmüşlerdir. Ancak Atatürk'ten sonraki yıllarda çeşitli siyasal odaklar zaman zaman öğretmen­lerin gücünü kendi siyasal çıkarları yönünde kullanmak İstemiş­lerdir. Toplumdaki çoğu bozulmanın kaynağı da bu yanlış tu­tumdan ileri gelmiştir. Sonunda öğretmen suskun, çekingen, dü­şünsel konulardan kaçan, çoğu zaman okuyup yazma eylemin­den çekinen birey olmuştur.

Öğretmenliği bu durumdan kurtarmak, her şeyden önce nite­likli öğretmen yetiştirmekle mümkündür. Nitelikli öğretmen, an­cak ülkenin gereksinmelerine uygun, ulusa ve ulusal değerlere saygılı bir biçimde, öğretmenlik ruh ve bilinciyle yetiştirmekle olur. Yetişen öğretmenin araştıran, okuyan, sürekli kendini yeni­leyen, mesleğinin niteliklerini izleyen, insanları ve öğrencilerini seven bir kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Atatürk'ün başlat­tığı devrim hareketleri kültür devrimiyle sürdürülmüştür. Nitelikli kültür devrimi de nitelikli öğretmen yetiştirmekle gerçekleşir.

Saygılarımla,

İçindekilere dönmek için tıklayın